0

მატრაკვეცი

ადამიანი, რომელსაც უწინ ევალებოდა მეფესთან მომუშავე ტუტუცის(ყვერიფხანიას) მომსახურება. ის იყო ტუტუცის გამგებლობის ქვეშ .

მატრაკვეცმა ტუტუცს წყალი მიართვა .