0

აწვება

სწრაფვა მიზნის მისაღწევად; მიზნის მიღწევის პროცესი.

"ელენე ექიმობას აწვება, სამედიცინოზე აბარებს."