0

ხვოსტი

ძირძველი ქართული სიტყვა, რომელიც აღნიშნავს ამოუცნობ მდევარს. გამოიყენება როგორც არსებით სახელად, ისე ზმნად. (ხვოსტი, ახოსტვა)

გიორგი სააკაძეს სპარსი მხედარი აეხვოსტა, სააკაძემ ხვოსტი მალე ჩამოიშორა.