0

დაატყნა

უხერხულ სიტუაციაში ფაქტზე დაიჭირა.

გიზომ თავისი ძმა ჩუკენობაზე დაატყნა.