0

დაბალი ღობე

ერთგვარი შეურაცხყოფა რომელსაც ძირითადათ სიმაღლეში დაბალ ადამიანს აყენებენ

1,5მ-იდან ქვემოთ