0

შროდინგერის “თ”

ჩუმად გამოთქმული ასო, რომლის მეშვეობითაც ზმნა ერთდროულად “შენობით”-სა და “თქვენობით” ფორმაში არსებობს. ხშირად გამოიყენება შორეულ ნათესავებთან საუბრისას.

რამდენი ხანია არ მინახიხარ(თ)!