0

არ მისული

კონკრეტული ლოკაციის მაქსიმალურად ზუსტი მინიშნება,გამოიყენება საყოველთაოდ ცნობილი ობიექტის დასახელების მოშველიებით.

ქუჩის დასაწყისშივე, არ მისული სკვერამდე