2

დატყვნა

ნაჩუმათარზედ წასწრებას ჰქვია საქციელზედ დატყვნა; რა კაცმა სიავე ჩაიდინოს, მიმალვა სცადოს და მდევრისაგან გაუცუდდეს, ესე არს ცხელ ფაქტზედ დატყვნა

ბიჭო რაქენი გუშინ იმ გოგოსთან?
ქმარმა დამატყნა