0

აზრის დედას შევეცი

მდგომარეობა როდესაც კონკრეტულ მდგომარეობაში ნებისმიერ სახის ცდა უშედეგოა.

- დამა ყვავი უნდა ჩაგეგდო შეჩემა - აზრის დედას შევეცი, მაინც მოჯოკრავდა