1

დამაჯექი

სიტყვას ხმარობენ ფარული აფექტური აღგზნებულობის დროს

ტატუს კეთებისდროს ზევიდან დამაჯექი , სექსიკიარმინდა ისე მეგობრულად