1

ბავშვებს წაუღე, გაფიცებ ყველაფერს

ბუნებრივი გადარჩევის 4 ბრძოლა არსებობს. შიგასახეობრივი ბრძოლა, სახეობათაშორისი ბრძოლა არსებობისათვის, ბრძოლა გარემოს არახელსაყრელი პირობების წინააღმდეგ და ბოლო ქართული, ენდემური ბრძოლა 50 ლარიანის ჩაჯიბვისთვის. სწორედ ამ დროს ვაწყდებით ამ ცნობილ გამონათქვამს..

ნაირა გამომართვი ეს ფული, აბა ახლა, გაფიცებ ყველაფერს, ბავშვებს წაუღე, გაჩერდი მეთქი ახლა, ხელი მეთქი, წაუღე ბავშვებს უყიდე რამე