0

რა გჭილარიენ

სიტყვათა ეს შეთანხმება გამოიყენება მხოლოდ მრავლობით რიცხვში და ნიშნავს - რა გჭირთ?

რა გჭილარიენ, რას დეერიეთ ერთმანეთს ერთნი არა ხართ?!