1

აძინ ხუია

გამოიყენება რაიმე ორი სიტყვის ან სიტყვათა კავშირის ან ქმედების ასახსნელად , რომ ორივე ერთი და იგივეა და მათში დიდი განსხვავება არაა.

მაგალითად სინონიმები აძინ ხუია.