0

გამოტლევება

გამო*ლევებასა და გამომუ*ელებას შორის გაურკვეველი მდგომარეობა. უსქესო გამოთაყვანება.

ხომ არ გამოტლევდი?