0

შვანსკი

ამ ტერმინს განსაზღვრული მნიშვნელობა არ გააჩნია, გამოიყენება უარმყოფელ წინადადებაში და "არა"-ს ზეგაზვიადებული ფორმაა.

- ლარიანი გაქ?
- ლარიანი არა შვანსკი.