0

წაატყნა

სიტყვა შეფასებას აძლევს იმ პროცესს, როდესაც ერთ ადამიანს გამოიჭერთ რაიმე მისთვის უკადრებელ საქციელში.

გიორგიმ ნუგიას ყაჩაღობის დროს წაატყნა.