1

სიძვის დიაცი

შერცხვენილი აშოტ კურაპალატის მრუში დედაკაცი რომელიც ყველაფერზეა წამსვლელი

აშოტ კურაპალატი აცდინა ეშმაკმა და სასახლეში “სიძვის დიაცი” მოიყვანა.