0

კონტრის რასხოდი

კონტრის წაგების შემდეგ, შელახული ღირსების დაცვისა და წაგებულის ჩაბარებისგან თავის არიდების მცდელობის უკიდურესი ფორმა. ძირითადად, აღნიშნულ ხერხს მოთამაშე მიმართავს მაშინ, როდესაც წაგებული თავანების ჩაბარებას ვეღარ აუდის.

-კონტრის რასხოდს ვითხოვ!
-რა კონტრის რასხოდი, შენ შ*%§ ხო არ გაქ?!