0

დაუბასე

სიტყვა რომელიც გამოიყენება მოწინააღმდეგის ზრდილობიანი დავის შემდეგ

-