0

მიუვა...

ზმნა, რომლითაც რიგითი სადღეგრძელო სულის შესანდობარი ხდება.

- ხსოვნა იყოს...
*ჭიქის დაცლა*
- მიუვა, მიუვა!