0

რა თვითმფრინავიდან მოჯმულივით დაიკარგე

ნაცნობის დიდი ხნის უნახავობისგან შეწუხებული პიროვნების მიმართვა აწ უკვე ნანახ ნაცნობს

მისი მნიშვნელობა უნდა ვეძიოთ თვითმფრინავიდან ჩამოსროლილ ძღრე*ში, რომელიც უგზო უკვლოდ იკარგება გაუთვალისწინებელი დროით