0

გადამძოღვა

ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე ტლანქად გადასვლა

მასწავლებელი (მოსწავლეს):
- ნუ ელაპარაკები შენ გვერდით მჯდომს, გადაემძოღე უკანა მერხზე