0

თავანი

ორ ადამიანს შორის სიტყვიერი შეთანხმების შედეგად დადებულ გარიგებაში დამარცხებულ მხარეზე დაკისრებული სანქცია. ძირითადად ფულადი გადასახადის სახით.

თავანი ჩაბარდეს ბიჭო.

0

თავანი

ვალდებულება პირის ან პირთა ჯგუფის მიმართ, რომ შეასრულოს წინასწარ განსაზრვრული ქმედება, რაიმე სახის დაპირისპირებაში მარცხის შემდეგ. თავანის ძირითადი ქმედებაა ფულის ან მის სანაცვლოდ შეძენილი რაიმე ნივთის გადაცემა დაპირისპირებაში გამარჯვებული მხარისთვის ამ ნივთის ფლობის სრული უფლებით. თავანს ხშირ შემთხვევაში არ გააჩნია იურიდიული ძალა და მყარდება კაცობაზე

იმ დღეს ჯოკერში მაგრად გავითავნე 100 ლარი მაქ ჩასატანი