0

ბაქო-ჯეიჰანი

გამოიყენება ძირითადად გადამეტებული ენერგიის გამოყენებით რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დიდძალი გადასახადის მოსვლა თვის ბოლოს

მაგ: რა გააბრჟღვიალე შუქი ბაქო ჯეიჰანზე კიარვართ შეერთებული