1

ტრუსიკისაა

უმშვენიერესი მეტაფორა, რომელიც მოფსმის შემდგომ, დაფერთხვისას, ტრუსიკის მიერ ფსელის ბოლო წვეთის დაპატრონებას აღნიშნავს.

-რამდენიც არ უნდა ფერთხო, ბოლო წვეთი მაინც ტრუსიკისაა