0

გასტყვნია

მოსტყვნიას განვითარებული ფორმა, რომელიც გამოიყენება დედის ან პატრონის გინების დროს მესამე პირში ლაპარაკისას.

- ჯონმა მამიდამისი მოტყნა
- გასტყვნია პატრონი