0

დუმილი

კითხვაზე პასუხის გაცემის არავერბალური ფორმა. მომენტი, როდესაც თვალები ამბობს ყველაფერს, და სიტყვები უბრალოდ ზედმეტია. ძირითადად შემოიფარგლება მიმიკებით. ასევე გვხვდება შემთხვევები, როდესაც დუმილს თან ახლავს ისეთი ჟესტიკულაციები, როგორებიცაა გაშლილი ხელის მეორე, მუშტად შეკრულ ხელზე ტყაპუნი; მუშტად შეკრული და იდაყვში მოხრილი ხელის ჰორიზონტალურად წინ და უკან მოძრაობა, შუა თითის აწევა, ცერა თითის საჩვენებელ და შუა თითებს შორის ამჩრა, ცერა და საჩვენებელი თითების შეერთება და დანარჩენი თითების გაშლა და ა.შ.

-უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა ეკლესია სახელმწიფოსგან?
-რათქმაუნდა.
-რატომ?
- .....