0

გამრეცხე

წარწერა რომელსაც ხშირად შეხვდებით მსუბუქი ავტომანქანების მინებზე რაც მიანიშნებს იმაზე რომ ესა თუ ის მანქანა იმდენად გასარეცხია რო მასზე სიტყვა გამრეცხე გამოისახა (ეს სასწაულია ერო)

0

გამრეცხე

არცთუ შორეული წარსულის ტენდენცია, ძირითადად პოპულარული განდონა ბავშვებში, რომლებიც მსგავს წარწერას ტოვებდნენ დამტვერილი მანქნის მინებზე

გამრეცხე