2

აბა ეხლა აუდე აქედან!

ბრაზის მეტად ცივილური ფორმა,რომელიც ხშირად გამოიყენება რაიმე თხოვნის განხრციელების შემდგომ

-ლარიანი მომე რა
-აბა ეხლა აუდე აქედან!