0

რავქნათ ეხლა გავიცინოთ ?

ღრმად ფილოსოფიური, ესთეტიურ-მელანქოლიური კითხვა რომელიც გამოიყენება უკბილო ხუმრობის შემდგომ. უმეტესად მიემართება ხუმრობის ავტორს და გამიზნულია მასზედ, რომ ამგვარი უმრობა მთხრობელმა მეორედ აღარ გაიმეოროს

.