1

მიწამ პირი უყო

ფრაზა აღნიშნავს ობიექტის გარდაცვალების დადასტურებულ ამბავს, იხმარება მეორე ობიექტის ინტერესის სფეროს დასაკმაყოფილებლად სუბიექტის მხრიდან

მას მიწამ პირი უყო