0

კეტატლონი

სიტყვას ზუსტი მნიშვნელობა არ გააჩნია. გამოიყენება მაშინ როცა ინგლისურის სავარჯიშოში სიტყვების ჩასმისას სიტყვა აღარ გახსენდება .

-აუ მეექვსეში რაჩასვი?
-კეტატლონი
-ეგ რასნიშნავს
-რავი მე