0

ნახა და ეძგერა

ადამიანი რომელიც დამაგიდებას არავის აცლის

სკამერია გუშინ დამსკამა ბოიშვილივიყო