0

ნავსიაკი სლუში

ყოველი შემთხვევისთვის ანუ საჭირო მომენტისთვის თავის დაზღვევის მიზნით რაიმე საჭირო ნივთზე ან ნებისმიერ რამეზე თადარიგის დაჭერა და წინასწარ საქმის მოგვარება ან ნივთის დამარაგება,რომ საჭიროების დადგომის მომენტში საძებნი არ იყოს გამოსავალი.

ეგდოს რა ეს დანა ნავსიაკი სლუში რა ხდება რაიცი