0

იმას მომყიდით?

რიტორიკული შეკითხვა, რომელიც ძირითადად აფთიაქში, თავდაცვითი სისტემის (ე.წ. პრეზერვატივის) შეძენის მიზნით ისმება. როგორც წესი, შეკითხვას მხოლოდ აფთიაქარის შეშმუშნული სახე და მყიდველისთვის სასურველი ობიექტის გადაცემა მოსდევს. ხელის სწრაფი მოძრაობით თანხის დახლზე დაყრის შემდეგ ხდება ლოკაციის მომენტალურად დატოვება.

(კარის გაღების ხმა)
- იმას მომყიდით?
............
- (კარის დახურვის ხმა)