0

გენეკლოგი

სწორი ფორმაა გ ი ნ ე კ ო ლ ო გ ი და არა გენეკოლოგი

გენეკოლოგი