0

ყ*ლე არ წამაჭამო

ფრაზა რომელსაც ხშირად იყენებს ობიექტი როდესაც მას ემუქრებიან და ამ სიტყვების წარმოთქმისას ხაზს უსვამს მის უპირატესობას მეტოქის მიმართ. ფრაზას შეიძლება თან სდევდეს სხვადასხვა სიტყვა. მაგ.: ძირში (ყლე არ წამაჭამო ძირში)

-შენ ბიჭო დედას მოგიტყნავ ჰაერში
-ყლე არ წამაჭამო...