0

გააბიჟვინე

სიტყვა გააბიჟვინე ნიშნავს რაიმეს სითხეში დალბობას.

გააბიჯვინე პური ჩიხირთმაში