0

მოკითხვა გადაეცი

ამ ფრაზით, პირველი პირი, მეორე პირთან გამოხატავს მესამე პირისადმი პატივისცემას (მაშინ როცა მესამე პირი მეორე პირის ახლობელია)

მომიკითხე შენები