0

ნე ხუია სებე

განცვიფრება, გაკვირვება. განსაკუთრებით უხდება ქართული აქცენტი.

პირი 1-,, ნახე რა ტენა? ''
პირი 2-,, ნე ხუია სებე''