0

ძმა ჩავყლაპე

მისალმების თბილი ფრომა მეგობებში

-ვაა ძმა ჩავყლაპე როგორ ხარ?
- კარგად ძმა გავღერძე შეენ?