0

შუტელი

შუმერული წარმომავლობის მანდილოსანი

-კაი შუტელს გაუბაბანებდა კაცი.