0

სირთაყლეობა

სირთა ყლეური ქმედებები.
ასევე გამოიყენება როგორც ზედსართავი სახელი.

- ესენი რას შვრებიან?
- რავი, სირთაყლეობენ.

ან

ეს რა სირთაყლეობა გაცვია?