0

იზვინი

ბოდიშის ჟარგონული გამოთქმა

როდესაც ქუცაში მიდიხარ და ვიღაც მხარს გაგკრავს ამ დროს გეუბნევა იზვინი.