0

დრასტი

რუსული ბარბარიზმი.მისალმების ფორმა

-დრასტი ძმა
-დრასტი