0

ერთი მაკბეჩინე

სიტუაცია ორ ინდივიდს შორის, როდესაც ერთ-ერთი მათგანი მიირთმევს ლობიანს,მეორე კი სახეს იტ7ნავს, რათა ერთი უკბიჩოს. ძირითადად კბეჩა შემოიფარგლება ლობიანის 80% ით.

-ნიკა ერთი მაკბეჩინე რა.
-არა!!!!.