0

გაკოილება

გაკუების დზერზკული(ძერსკული) ვერსია.

-ფუ, ეს რა სოფლის სუნია? ვიღაცამ გააკოილა.
-სორი, მე გავაკოილე.