0

დალინკვა

გამოიყენება როდესაც ერთი მომხმარებელი მეორე მომხმარებელს უგზავნის რაიმე ინტერნეტ მისამართს (ლინკს)

დამილინკე რაა...
დაგილინკავ...