4

ჩაპიზდვა

არასწორი საქციელის სამაგიეროდ ადამიანის ფიზიკური შეურაცხყოფა. „ჩასაპიზდია“ ნიშნავს, რომ ადამიანი უსამართლოდ მოიქცა და სამაგიერო უნდა მიეზღოს.

„-ისეთი ყლეობა გააკეთა უეჭველი ჩასაპიზდია.“