0

ჯიშში ლახვრის ჩაცემა

გამოიყენება საკუთარი თავის აბუჩად აგდების დასახასიათებლად - მაგალითად ზედმეტად გადათრობის, ან ზედმეტად გადაყლევების.

- დღეს ხომ პარასკევია? რა ვქნათ? არ ჩავირტყათ ჯიშში ლახვარი?